شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
33° Sunny          بازرسی گمرک فرود آمد نجف 18:49 17:30 RV7911 Caspian
17° Mostly Cloudy      بازرسی گذرنامه فرود آمد وين 19:11 17:40 IR716 Iranair
27° Mostly Cloudy      فرود آمد کوالالامپور 18:32 18:20 IR815 Iranair
33° Fair           تاخير دارد بغداد 19:40 19:00 ZV4170 Zagros
33° Fair           به موقع بغداد 20:00 20:00 QB2236 Qeshm
33° Fair           تاخير دارد بغداد 21:00 20:00 IR3414 Iranair
31° Fair           تاخير دارد دوبي 20:50 20:25 EP521 Iran
31° Fair           به موقع دوبي 21:25 21:25 EK977 Emirates
33° Sunny          تاخير دارد نجف 22:30 21:30 TA6358 Taban
17° Fair           تاخير دارد فرانکفورت 21:50 21:35 IR720 Iranair
11° Fair           به موقع ارومچي 22:00 22:00 CZ6025 China
15° Fair           به موقع استکهلم 22:10 22:10 IR712 Iranair
15° Mostly Cloudy      به موقع رم 22:50 22:50 AZ756 Alitalia
29° Partly Cloudy      به موقع سليمانيه 23:00 23:00 EP541 Iran
17° Fair           به موقع مسکو 23:15 23:15 SU512 Aeroflot
31° Fair           به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair
31° Fair           به موقع دوبي 00:30 00:30 W5064 Mahan
17° Fair           به موقع فرانکفورت 01:20 01:20 LH600 Lufthansa
16° Partly Cloudy      به موقع استانبول 01:25 01:25 TK874 TurkishAir
24° Sunny          به موقع باکو 01:25 01:25 J2005 Azerbaijan
30° Partly Cloudy      به موقع بانکوک 02:00 02:00 W5050 Mahan
16° Partly Cloudy      به موقع استانبول 02:30 02:30 W5115 Mahan
16° Partly Cloudy      به موقع استانبول 02:45 02:45 TK898 TurkishAir
16° Partly Cloudy      به موقع استانبول 03:00 03:00 KK6570 Atlas